Laagri sisekorra eeskirjad

 • Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine ei ole lubatud. Koos rühmaga laagrist väljaspool teedel liikudes tuleb järgida liiklusohutuse- ja ettevaatusabinõusid.
 • Alkoholi, tubakatoodete ja mõnuainete kaasatoomine ja tarbimine on laagris välistatud. Nimetatud ainete leidmise korral informeeritakse vanemaid ja ka vajadusel korrakaitseorganeid ja saadetakse laps laagrist tagasi, tema tuusiku maksumust ei korvata.
 • Suplemine rannas toimub ainult kasvatajate loa alusel, vees kasvatajatest sügavamale minek on laste ohutuse huvides keelatud.
 • Iga laps toob ise toidunõud nõudepesusse ja tühjendab jäätmetest taldriku. Toitu palutakse kokal tõsta ette nii palju, kui soovitakse ära süüa. Lubamatu on toiduga sodimine. Toimkonnas abistatakse personali katmisel ja koristamisel.
 • Iga laps vastutab oma toa ja isiklike asjade korrashoiu eest. Prügi kogutakse prügikottidesse, paber, papp ja plasttaara kogutakse eraldi kogumiskottidesse.
 • Ruumidest  lahkudes kustutatakse tuled  kõigis ruumides (ka WC, saun, söökla, koridor jt üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena).
 • Laagri üritustest võtavad kõik laagrilised osa.
 • Igaüks hoiab oma asju hoolikalt. Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha ja väärisesemete eest. Laagrisse ei võeta kaasa hinnalisi tehnikavahendeid, mängukonsoole, I-pade ega arvuteid.
 • Asjade pakkimine tehke koos lapsega, et laagris olles teaks laagriline oma asjadest täpset ülevaadet. Kaasas peab olema piisav arv riietusesemeid ja jalanõusid.
 • Mobiiltelefonid palume koju jätta. Laagripersonalil on olemas telefon, millele lapsevanem saab helistada. Kui telefoni kaasa võtmine on lapsele hädavajalik, siis hoitakse seda ettenähtud kohas kasvatajate toas ja vajadusel saab laps seda kasutada. Koduigatsus ei ole hädavajalik olukord.
 • Kõik laagris kasutatavad vabaaja- ja spordivahendid tuleb viia selleks ettenähtud kohta
 • Suuremad on väiksematele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad neid igati. Keelatud on igasugune vägivaldne käitumine ja ropendamine.
 • Kui on mure, siis räägitakse sellest kohe ja alati kasvatajaga. Vanemad ei saa ega pea last laagris aitama, aga kasvataja on just selle jaoks kohapeal olemas! Palun teavitage last, et laagris võib ta iga oma väikese ja suurema murega pöörduda igal ajal laagripersonali poole. Igale asjale on alati lahendus – leiame need koos üles.
 • Laagri varasse suhtutakse heaperemehelikult. Kõik rikutud/soditud ja lõhutud laagri vahendid (ka mööbel, aknad, uksed, seinad, toidunõud, spordivahendid jmt) tuleb lapsevanematel asendada, kinni maksta või remontida.
 • Kodukorra tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile tuusiku maksumust ei kompenseerita.
 • Kui laps lahkub laagrist enne vahetuse lõppu, siis tuusiku maksumust ei kompenseerita.
 • Lahkumine laagrist (näiteks ööbimiseks koju, trenni jne) ei ole lubatud.
 • Laagril on kohustus tagada laagrilaste ohutus, mis ühelt poolt küll tähendab laagri õigust laagrilapse distsiplineerimiseks ja tema elu korraldamiseks, kuid hõlmab teiselt poolt ka kohustust lapse heaolu kindlustada.
 • Laagripersonalil on õigus ja kohustus laagrilaste kaitseks välja astuda, seda sealhulgas juhul, kui ründajaks on üks lastest. Laagril on õigus ja kohustus vägivaldseks muutunud korrarikkujat ohjeldada.
 • Laagripersonalil on kohustus kaitsta laagrilaste huve ja seista nende heaolu eest.
 • Laagripersonal peab laagris tagama distsipliini ja korra.

Laagri positiivseks õnnestumiseks peavad kõik osapooled (lapsevanem+laps+laagripersonal) vaeva nägema, siis õnnestub laager kindlasti. Vastu tahtmist ei tasu last laagrisse saata.

Lapsevanemad saavad edukaks laagri kordaminekuks kaasa aidata sellega, et lastega koos arutletakse kõik sisekorra punktid ükshaaval läbi.